Interkulturelle Philosophie (فلسفۀ میان‌فرهنگی)

پرفسور کیمرله (متولد ۱۹۳۰) استاد دانشگاه اراسموس روتردام آثار تاریخی متعددی درباره شلایرماخر، هگل، مارکی، بلوخ، و دریدا؛ آثاری در باره ی روشهای فکری هرمنوتیک، دیالکتیک، فلسفه دین و فلسفه میان فرهنگی ...
نظریه فرهنگی

درآمدی بر نظریۀ فرهنگی

درحالی که به هزاره نو قدم میگذاریم، ظاهراً «فرهنگ» از موضوعاتی است که همگان، چه در محیطهای دانشگاهی و چه غیردانشگاهی از آن حرف میزنند. بسیاری بر این عقیدهاند که ما در جهانی زندگی میکنیم که در آن، نشا...

Interkulturelle Philosophie (در آمدی بر فلسفۀ میان‌فرهنگی)...

پرفسور فرانتس مارتین ویمر استاد فلسفه دانشگاه وین از اولین متفکرانی است که به طرح «فلسفه میان فرهنگی» پرداخته است. وی دارای آثار متعدد در این زمینه است. سایت اینترنتی وی که با نام خود وی قابل دسترسی ...
فلسفه امروزین علوم اجتماعی

فلسفۀ امروزین علوم اجتماعی؛ با نگرش چندفرهنگی...

کتاب “فلسفه امروزین علوم اجتماعی ؛ با نگرش چند فرهنگی” از سوی انتشارات طرح نو در سال ۱۳۸۱ به چاپ رسیده است.  این کتاب که توسط خشایار دیهیمی ترجمه شده ، به تبیین بنیان های علم الاجتماع از ...