• سلسله سخنرانی‌های «زیستن در میانۀ جنگ و صلح»

    جلسه اول: «میانۀ جنگ و صلح»؛ دکتر رضا داوری اردکانی «اقتصاد سیاسی صلح‌طلبی و جنگ‌افروزی در ربع اول قرن بیست‌ویکم»؛ دکتر فرشاد مؤمنی «ادبیات پایداری در میانۀ جنگ و صلح»؛ دکتر زهرا پارساپور «مسئلۀ صلح در ایران مع...