Interkulturelle Philosophie (در آمدی بر فلسفۀ میان‌فرهنگی)

پرفسور فرانتس مارتین ویمر استاد فلسفه دانشگاه وین از اولین متفکرانی است که به طرح «فلسفه میان فرهنگی» پرداخته است. وی دارای آثار متعدد در این زمینه است. سایت اینترنتی وی که با نام خود وی قابل دسترسی است یکی از منابع مناسب برای آشنایی بیشتر با اندیشه ها و مواضع « میان فرهنگی » است. کتاب « درآمدی بر فلسفه میان فرهنگی » یک مقدمه و شش فصل دارد. – مقدمه شامل مباحث ذیل است: فلسفه، شرایط جهانی شدن، وضع تمرکز، فلسفه ورزی همراه در درون تنوعات، پرسش از فرهنگها، تاریخها و هنجارها. ۱- مفاهیم فلسفه – فرهنگ و فلسفه میان فرهنگی. در این فصا این عناوین مورد بحث قرار گرفته است: فلسفه و فلسفه ها، فرهنگ و فرهنگ‌ها، مفهوم فلسفه میان فرهنگی. ۲- اصول فلسفه میان فرهنگی. عناوین جزیی تر: نقد اصالت مرکز، استعمار زدایی از مفاهیم فلسفی، چند وجهی بودن به عنوان یک اندیشه. ۳- فلسفه به عنوان موضوع تاریخی در منظر فلسفه میان فرهنگی. عناوین جزیی فصل: نظریاتی در تاریخ فلسفه، انواع تاریخ فلسفه. ۴- هرمنوتیک. میان رشته ای بودن. عناوین جزیی: نفهمیدن – بد فهمیدن – تفاهم، علوم درباره بیگانگان فرهنگی یا دینی . ۵- فراگیر بودن هنجارها، حقوق بشر به عنوان موضوع فلسفه میان فرهنگی. عناوین جزیی این فصل عبارتند از: ناسازگاری عمل، ناسازگاری نظر، عوامل منطقه ای در مقابل اعتبار عام، نم.نه: آزادی دین. ۶- سرچشمه های فلسفه در چین، هند و اسلام. در این فصل با تفضیل بیشتر منابع و خصوصیات فلسفه های چین، هند و اسلام با تکیه بر مبانی میان فرهنگی معرفی شده است.