نظریه فرهنگی

درآمدی بر نظریۀ فرهنگی

درحالی که به هزاره نو قدم میگذاریم، ظاهراً «فرهنگ» از موضوعاتی است که همگان، چه در محیطهای دانشگاهی و چه غیردانشگاهی از آن حرف میزنند. بسیاری بر این عقیدهاند که ما در جهانی زندگی میکنیم که در آن، نشا...
فلسفه امروزین علوم اجتماعی

فلسفۀ امروزین علوم اجتماعی؛ با نگرش چندفرهنگی...

کتاب “فلسفه امروزین علوم اجتماعی ؛ با نگرش چند فرهنگی” از سوی انتشارات طرح نو در سال ۱۳۸۱ به چاپ رسیده است.  این کتاب که توسط خشایار دیهیمی ترجمه شده ، به تبیین بنیان های علم الاجتماع از ...