بحران آب و زیست جهان ایرانی

باید به بحران آب و محیط زیست با چشمی دیگر و در مقیاسی دیگر نظر کرد. این بحران تنها بحرانی زیست‌محیطی و طبیعی نیست. بحران آب در ایران بحرانی سطحی و موقت نیست، موضوعی است که به تمامی موضوعات دیگر ربط دارد؛ به اخلاق و سیاست و دین و اقتصاد و علم و فکر و تکنیک و ادبیات و هنر هم مرتبط است. مسأله آب حتی اگر به طور موقت و با راه‌های میانه و کوتاه مدت بهبود پیدا کند، باید آن را در صدر مسائل مردمی که در این سرزمین زندگی می‌کنند، دید. حتی شیوه حل مشکل تأثیری کلی در فکر و فرهنگ و اخلاق مردم دارد.

Read More

خاستگاه، بینش و فلسفۀ میان‌فرهنگی؛ دکتر علی اصغر مصلح

فلسفه میان فرهنگی یکی از گرایشهای جدید فلسفی است که بر مجموعه‌ای از فیلسوفان و پژوهشگرانی اطلاق می شود که با برداشتی مشترک از شرایط دنیای معاصر در پی تدوین و تنظیم اصولی برای مفاهمه، گفتگو و همزیستی بین فرهنگها هستند. این فلسفه خود را نه فلسفه‌ای در کنار سایر فلسفه‌ها، بلکه خود را حاوی اصولی می داند که متفکران از فرهنگهای مختلف می توانند با نظر بدان اندیشه ورزی و پژوهشهای خود را دنبال کنند. فلسفه میان فرهنگی با نفی مطلق انگاری و خویشتن محوری می خواهد نظریه گفتگوی میان فرهنگها باشد. لذا می کوشد با بازخوانی ادبیات فلسفی در فرهنگهای مختلف مسیر گفتگو و همراهی بین فرهنگها را فراهم کند و کوشش متفکران برخاسته از فرهنگهای متفاوت برای حل مشکلات عالم معاصر را پرثمرتر سازد.

Read More

پیدا و پنهان اندیشۀ میان‌فرهنگی؛ دکتر محمد رضوی راد

فرهنگ و دین چنان در هم تنیده‏ اند که گاه مطالعه یکی بدون توجه به دیگری نه تنها دشوار که ناشدنی است. از این رو امروزه در عرصه دین‏ شناسی توجه به عوامل سازنده فرهنگ، بخش قابل توجهی از مطالعات را به خود اختصاص می‏دهد. این مسئله خود به زایش رشته‏ های تازه‏ ای انجامیده است که یکی از آنها فلسفه میان فرهنگی است. این مقاله می‏ کوشد تا گزارشی کوتاه از شکل‏ گیری این دانش جدید، بنیان گذاران، مسائل و حوزه آن و نقشی که می تواند در فهم ادیان دیگر فراهم کند، به دست دهد.

Read More