«نظریۀ انتقادی پس از برخاستن جنوب جهانی؛ دیالکتیک کالایدوسکوپیک» منتشر شد.

کتاب «نظریۀ انتقادی پس از برخاستن جنوب جهانی؛ دیالکتیک کالایدوسکوپیک» نوشتۀ بویکه رباین منتشر شد. 🛑 مختصری درباب کتاب: پس از پایان هژمونی اروپایی-آمریکایی و بازگشت جهان چندمحور، اروپامحوری در …

Read More