«پرسش وجود» منتشر شد

کتاب پرسش وجود؛ برگردان و شرح درآمد وجود و زمان مارتین هایدگر با ترجمه و تحقیق سیدمحمدرضا بهشتی و زینب انصاری نجف‌آبادی توسط نشر علمی منتشر شد.

«درآمد» کتاب وجود و زمان که نقشۀ راه این اثر و به گفتۀ هایدگر دشوارترین جزء این کتاب است، مهم‌ترین بزنگاه‌های مسیر هایدگر در این کتاب و فراتر از آن، کلیت طرح او را در دوران متقدیم تفکرش ترسیم می‌کند. او کار را با تأکید بر «پرسش وجود» آغاز می‌کند و طرح خود را بر این پرسش بنیان می‌گذارد و به جستجویی دست می‌زند که قرن‌هاست در سنت متافیزیک بدیهی انگاشته شده، حتی نادرست تلقی شده و به فراموشی سپرده شده است و این چنین او راه خود را از این سنت دیرین جدا می‌سازد. پرسش وجود که خصلت دازاین انسانی است هایدگر را وا می‌دارد که مسیر خود را برای بنیان‌گذاری آغازین فلسفه از نو، با سرنخ تفسیر پدیدارشناسانه و هرمنوتیکی دازاین بپیماید که خود در افق زمان و با ساخت‌گشایی تاریخ اندیشۀ فلسفی در پی پرسش وجود حاصل می‌گردد. کتاب حاضر با ترجمه، شرح و تحقیق مجدانه در این جزء مهم کتاب وجود و زمان و یافتن پیوندهای اساسی این قطعه با کلیت اندیشۀ متقدم هایدگر می‌کوشد گامی مؤثر در شناخت فیلسوف برجستۀ مغرب زمین در دوران معاصر بردارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.