«نظریۀ انتقادی پس از برخاستن جنوب جهانی؛ دیالکتیک کالایدوسکوپیک» منتشر شد.

✅ کتاب «نظریۀ انتقادی پس از برخاستن جنوب جهانی؛ دیالکتیک کالایدوسکوپیک» نوشتۀ بویکه رباین منتشر شد.

🛑 مختصری درباب کتاب:
پس از پایان هژمونی اروپایی-آمریکایی و بازگشت جهان چندمحور، اروپامحوری در فلسفه و علوم اجتماعی مورد حمله قرار گرفت. با این حال، هیچ جایگزین جدّی برای آن مطرح نشد. این وضع فرصت بررسی مجدد فلسفۀ علوم اجتماعی را که در غرب بسط یافته است فراهم آورد. در این کتاب گفته شده که ظهور مجدد جهانی چندمحور برای علوم اجتماعی اروپامحور به‌طور عام، و نظریۀ انتقادی به‌طور خاص، در نهایت فرصت رهایی از پارادوکس‌ها و بن‌بست‌های بی‌شماری را که تاکنون مشکل‌آفرین بوده فراهم می‌آورد. نویسندۀ کتاب راه‌حلی تحت عنوان «دیالکتیک کالایدوسکوپیک» ارائه می‌دهد. این دیالکتیک از آن جهت منحصربه‌فرد است که امکان فائق آمدن بر دوگانۀ مجعول جهان‌شمول‌گرایی و نسبی‌گرایی را با اتکا به دیدگاهی اصیل درباب فلسفۀ علوم فراهم می‌آورد. با تأسی به این دیدگاه، تمرکز بر پیکربندی موجود در اخلاقِ فهم، توافق و تعلم است و توجه روی ارتباط آن‌ها با نقد موسع اجتماعی-علمی قرار می‌گیرد. این کتاب از علوم اجتماعی می‌خواهد تا با واقعیت‌های جدید جهان تطابق فلسفی و روش‌شناختی پیدا کند و این کار را با هر چه بیش‌تر بازاندیشانه‌شدن، و در امتداد آن، هر چه کمتر اروپامحور شدن محقق سازد.
بویکه رباین استاد جامعه و دگرگونی در آسیا و آفریقا در دانشگاه هومبولت برلین است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کتاب اینجا کلیک کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.