معرفی انجمن

نجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران (شماره ثبت ۳۶۵۱۲) از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ با کسب مجوز از کمیسیون انجمن‌های علمی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فعالیت خود را در حوزه‌های مربوط به فرهنگ‌پژوهی، فلسفۀ فرهنگ، فلسفۀ میان‌فرهنگی آغاز کرده است. این انجمن به پیشنهاد یازده نفر از استادان و پژوهشگران حوزۀ فلسفه و علوم انسانی، به عنوان هیأت مؤسس، تاسیس گردیده است. هدف از تأسیس این انجمن گسترش فعالیتهای علمی و پژوهشی در زمینه فلسفه و مطالعات میان‌فرهنگی، طرح مبانی گفتگو، مطالعات فلسفی- نظری در حوزه فرهنگ و علوم‌انسانی است.

logo