درباره ما

در جهانی بسر می بریم که «فرهنگ» به یکی از مهم‌ترین موضوعات اندیشه در قلمروهای مختلف تبدیل شده و از مؤثرترین عوامل در تمامی تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بشمار می‌رود. تهدید جهان به آینده‌ای که همۀ فرهنگ‌ها جز فرهنگ مبتنی بر میراث تمدن مدرن در حاشیه قرار گرفته و یا محو شده باشند، بسیاری از متفکران را به اندیشه و پژوهش‌های مجدّانه واداشته است. موضوعاتی چون فرهنگ، تنوع فرهنگی، نحوۀ تنظیم روابط میان فرهنگ‌ها، آیندۀ فرهنگ‌ها، گفتگوی فرهنگ‌ها، بینش فرافرهنگی و میان‌فرهنگی حجم وسیعی از پژوهش‌های علمی و دانشگاهی را به خود اختصاص داده است.  یکی از وظائف متفکران در دنیای معاصر، عادت دادن خویش به پژوهش در یک موضوع از منظر فرهنگ‌های مختلف و  تردد بین افق‌های فرهنگی مختلف است. با این وصف به نظر می‌رسد که آیندۀ فرهنگ‌ها بستگی تام به نحوۀ فهم درست آنها از شرایط عالم معاصر، استفاده از تجارب سایر فرهنگ‌ها و ایجاد پیوندی مبتنی بر آگاهی با سایر فرهنگ‌ها است. اگر اندیشمندان همۀ فرهنگ‌ها در چنین کوششی مشارکت کنند می‌توان به آینده‌ای روشن امیدوار بود.

صفحه اینترنتی «انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران» می‌خواهد آینه‌ای برای انعکاس چنین فعالیت‌هایی در ایران و سایر کشورهای جهان باشد. آنچه در این سایت عرضه می‌شود حاصل کوشش جمع کوچکی از پژوهشگران و استادان رشته‌های مختلف علوم‌انسانی به منظور فراهم آوردن زمینه‌ای برای مفاهمه و گفتگویی میان‌رشته‌ای دربارۀ شرایط نوین مناسبات میان فرهنگ‌ها و بررسی موضوعاتی است که در این عرصه در حال پیدایش و رو به افزایش است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.