اساسنامۀ انجمن

  • انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با حوزۀ فرهنگ‌پژوهی و فلسفۀ فرهنگ و میان‌فرهنگی سروکار دارند.
  • همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینۀ علمی موضوع فعالیت انجمن.
  • ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
  • ارائۀ خدمات آموزشی و پژوهشی.
  • برگزاری گردهمایی‌های علمی درسطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.
  • انتشار کتب و نشریات علمی.