«مساله بحران و نرمالیزاسیون» | حورا زبرجدی

سلسله نشست‌های «بحران‌های جهانی و رفتارهای متفاوت فرهنگ‌ها»

چکیده سخنرانی
«مساله بحران و نرمالیزاسیون»
حورا زبرجدی

سه شنبه ۱۳ خرداد‌ماه ۱۳۹۹
ساعت ۱۵ تا ۱۸

لینک پیوستن به نشست:

http://www.ihcs.ac.ir/fcc/fa/news/19459