«درباره شرایط امکان مواجهه با بحران‌های تودرتوی ملی و جهانی» | حسین مصباحیان

سلسله نشست‌های «بحران‌های جهانی و رفتارهای متفاوت فرهنگ‌ها»

چکیده سخنرانی
«درباره شرایط امکان مواجهه با بحران‌های تودرتوی ملی و جهانی»
حسین مصباحیان

سه شنبه ۱۳ خرداد‌ماه ۱۳۹۹
ساعت ۱۵ تا ۱۸

لینک پیوستن به نشست:

http://www.ihcs.ac.ir/fcc/fa/news/19459