«نظریۀ و نقدادبی» و «مطالعات میان فرهنگی»...

دکتر حسین پاینده‏، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در صحبت‌های امروز قصد دارم به این موضوع بپردازم که در چند دهه اخیر، یعنی از ۱۹۶۰ به این طرف، چه تحولات عمده‌ای در نظریه و نقد ادبی صورت گرفته‌ا...

پیدا و پنهان اندیشۀ میان‌فرهنگی؛ دکتر محمد رضوی راد...

فرهنگ و دين چنان در هم تنيده‏ اند که گاه مطالعة يکي بدون توجه به ديگري نه تنها دشوار که ناشدني است. از اين رو امروزه در عرصة دين‏ شناسي توجه به عوامل سازندة فرهنگ، بخش قابل توجهي از مطالعات را به خود...