هیأت مؤسس

اعضای هیأت مؤسس «انجمن فلسفه میان‌فرهنگی ایران» عبارت‌اند از: دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر شهین اعوانی، دکتر عباس منوچهری، دکتر محمدرضا حسینی بهشتی، دکتر حمیدرضا طالب‌زاده، دکتر حمید پارسانیا، دکتر ش...