هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره کنونی انجمن عبارت‌اند از : دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر شهین اعوانی، دکتر محمدرضا حسینی بهشتی، دکتر حمیدرضا طالب‌زاده، دکتر علی‌اصغر مصلح، دکتر احمدعلی حیدری و دکتر بیژن عبدالکریمی» ...