کتاب‌شناسی فارسی

درجه عنوان مؤلف مترجم ناشر سال نشر
اول
ادراکات اعتباری به مثابه فسفه فرهنگ علی اصغر مصلح ۱۳۹۲ روزگار نو
فارابی؛ فیلسوف فرهنگ
رضا داوری اردکانی
نشر ساقی
فیلسوف فرهنگ؛ جشن نامه استاد داوری
حسین کلباسی اشتری
۱۳۸۷
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
فلسفۀ فرهنگ علی اصغر مصلح ۱۳۹۳ علمی
افسون زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار داریوش شایگان فاطمه ولیانی ۱۳۹۶ فرزان روز
نگاهی نو به فلسفه و فرهنگ
رضا داوری اردکانی
۱۳۹۱ سخن
فرهنگ، فلسفه و علوم انسانی
رضا داوری اردکانی
۱۳۹۳ سخن
فلسفۀ میان فرهنگی و عالم معاصر علی اصغر مصلح ۱۳۹۴ حکمت
درآمدی به فلسفۀ میان فرهنگی گئورگ اشتنگر رضا دهقانی ۱۳۹۶ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
مجموعه چکیده مقالات همایش ترجمه در فضای میان فرهنگی احمدعلی حیدری فرانک هاشمی ۱۳۹۶ دانشگاه علامه طباطبایی
آسیا دربرابر غرب داریوش شایگان ۱۳۹۳ فرزان روز
مجموعه مقالات همایش بین المللی آینده فرهنگ (ج۱و۲) علی اصغر مصلح ۱۳۹۵
مجموعه مقالاتهمایش بین المللی گفتگوی فرهنگی-تمدنی ایران و چین ۱۳۹۶
از هرمنوتیک به هرمتیک؛ راه هایی به فلسفۀ میان فرهنگی گئورگ اشتنگر رضا دهقانی ۱۳۹۴
آینده انسان چشم‌اندازهای فلسفی محمدرضا بهشتی ۱۳۹۶
چشم‌اندازهایی به اندیشه «پروفسور رویزیکه اهاشی» و فلسفه میان فرهنگی در ژاپن احمدعلی حیدری ۱۳۹۵
فلسفه فرهنگ کیمرله در دست انتشار
دوم
فلسفۀ فلسفۀ سیاسی محمد تقی قزلسفلی ۱۳۹۰ رشد آموزش
اقتدارگرایی در عهد قاجار محمود سریع القلم ۱۳۹۳ فرزان روز
برخورد درون تمدن ها
کنار آمدن با تضاد و کشمکش فرهنگی
دیتر زنگهاس پرویز علوی ۱۳۸۸ اختران
هویت و خشونت آمارتیاسن فریدون مجلسی ۱۳۸۸ آشیان
روان شناسی میان فرهنگی کنت دوایت کیت سید علی حسین المدنی ۱۳۹۴ فراروان
از ایران زردشتی تا اسلام:
مطالعاتی درباره تاریخ دین و تماس های میان فرهنگی
شائول شاکد مرتضی ثاقب فر ۱۳۹۳ ققنوس
ارتباطات میان فرهنگ مهدی آقامحمدی ۱۳۹۱ سپهر دانش
نگرش میان فرهنگی در اندیشۀ مولانا یوسف شاه حسینی ۱۳۹۴ جاویدان
ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی
رحمان سعدی، ساجده سلیمی
۱۳۹۰ آوای نور
جستاری در سازگاری میان فرهنگی
محمد حکمی، محمدرضا چنگیز
۱۳۹۲ سرافراز
ارتباط بین الملل و میان فرهنگی حمید مولانا ۱۳۹۱ کتاب نشر