تاریخ‌های مهم همایش همگرایی و واگرایی

زمان برگزاری همایش: ۲۰ تا۲۲ اسفندماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ تا ۲۰

 افتتاحیه: ۲۰ اسفند ساعت ۸:۳۰، سالن حکمت

محل برگزاری نشست‌ها: سالن اندیشه

اختتامیه: ۲۲ اسفند ساعت ۱۳، سالن حکمت