برگزاری سومین جلسه از دورۀ پاییز سلسلۀ سخنرانی‌های «بیم‌ها و امیدها؛ در جهانی پرمخاطره»

«انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران» با همکاری «پژوهشکدۀ فرهنگ معاصر» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

سلسله سخنرانی‌های دوره پاییز

«بیم‌ها و امیدها؛ در جهانی پر مخاطره»

جلسۀ سوم: دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵

دکتر زهره معماری
عنوان سخنرانی: «من ایدئال»، امکان امید در فلسفه فیشته

دکتر محمدمهدی اردبیلی
عنوان سخنرانی: دیالکتیک هگل و امکان امید

سالن اندیشه، ساعت ۱۶ تا ۱۸

3lit

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.