برگزارکنندگان همایش بین‌المللی همگرایی و واگرایی

برگزار کنندگان:

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران

با حمایت: بنیاد الکساندر فون هومبولت آلمان